معرفی مدیر اجتماعی دانشگاه چاپ
نوشته شده توسط سیف الهی مقدم   
سه شنبه, 01 اردیبهشت 1394 ساعت 03:47

alt

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر سیده عذرا میرکاظمی

مدیر محترم اجتماعی دانشگاه

سوابق تحصیلی :

دکتري تخصصی مدیریت و برنامه ریزي در تربیت بدنی از دانشگاه گیلان

فعالیت هاي اجرائی :

1-معاون فنی در اولین حشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند، 1382

2- سرپرست کل تیم هاي ورزشی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه پیام نور دراولین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه

پیام نور، 1382

3- معاون گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند، 1378

4- مدیر مسئول گاهنامه پیام ورزش وابسته به اداره تربیت بدنی دانشگاه بیرجند، 1385 -1381

5- معاون فنی در اولین حشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند، 1382

6- سرپرست کل تیم هاي ورزشی دانشجویان منطقه 8 دانشگاه پیام نور دراولین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاهپیام نور1382

7- سرپرست کل تیم هاي ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در دومین المپیاد ورزشیدانشجویان دختر دانشگاه پیام نور 1388

8- مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند، از سال 1389 تا 1391

9- عضو کمیته تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان

10- عضو کمیته نطارت و ارزیابی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

11- ارزیاب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

12- نائب رئیس هیئت ووشواستان

13- عضو هیئت علمی ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی

14- عضو هیئت علمی همایش منطقه اي مهندسی و علوم ورزشی ایران

15-مسئول کمیته نظارت ارزیابی اولین همایش ملی تخصصی فیزیولوژي ورزش

16- مسئول کمیته ارزیابی یازدهمین المپیاد ورزشی دختران سال 91، دانشگاه بیرجند

17- مسئول کمیته اماکن یازدهمین المپیاد ورزشی دختران سال 91، دانشگاه بیرجند

18- عضو هسته کارآفرینی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند،سال 1391

19- دبیر اجرایی دومین همایش علمی دانشجو خانواده و دانشگاه 1392 در دست اجرا

20- مدیر امور اجتماعی دانشگاه از 1391تا کنون

21- مؤسس کانون هاي فرهنگی واجتماعی عفاف وحجاب،کارآفرینی و مهارت هاي زندگی سال90

22- طراح ومسئول برگزاري همایش بزرگ پیاده روي دانشجویان دانشگاه بیرجند درسال91

-23عضو کانون قرآن وعترت اساتید دانشگاه از اسفند90تاکنون

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 30 خرداد 1397 ساعت 09:14